undersida_eco

Vi jobbar ständigt för att minimera den miljöbelastning som uppkommer genom distribution och användning av våra produkter.

Användning av petroleumbaserade fordons- och energibränslen innebär påverkan i alla led från produktion till konsumtion. Lundströms arbetar för att tillgodose behovet av energi på ett så miljöanpassat sätt som möjligt.

Vi är en liten aktör på den svenska marknaden, men gör allt för att minimera den miljöbelastning som uppkommer genom distribution och användning av våra produkter.

Vårt miljöansvar innebär att:

Systematiskt arbeta med förbättringar av vårt produkt val och processer som en del av de dagliga arbetet. Arbeta med att effektivisera vår egen användning av energi och andra naturresurser.

Alltid beakta miljöaspekterna vid val av material, leverantörer och entreprenörer. Bedriva Lundströms olika verksamheter i enlighet med gällande tillstånd och att möta uppställda miljökrav i lagar och förordningar.

Ha en öppen dialog och samarbete med myndigheter, miljöintressenter och kunder om vår miljöpåverkan, med syftet att ständigt förbättra oss. Säkerställa att våra anställda har erfoderlig miljökompetens.

Ge information om vårt miljöarbete till kunder, anställda, leverantörer och andra berörda intressenter. Kontinuerligt identifiera, kommunicera och hantera miljöriskerna i vår verksamhet.

Att upprätthålla god beredskap för att minimera den skadliga effekten på människors hälsa och den omgivande miljön i händelse av olycka.